Tài liệu tham khảo và phần mềm học tập các khoá học

Giáo trình & phần mềm ôn thi Tin học căn bản:

 1. Giáo trình học tập trên lớp: Tải về
 2. 900 câu hỏi trắc nghiệm: Tải về
 3. Phần mềm Microsoft Office 2013: Tải về

Giáo trình & phần mềm lớp Thiết kế đồ hoạ:

 1. Phần 1. Photoshop: Tải về
 2. Phần 2. Illustrator: Tải về
 3. Phần mềm Adobe Photoshop: Tải về
 4. Phần mềm Adobe Illustrator: Tải về

password: hocvieneduking

Giáo trình & phần mềm lớp Lập trình C:

 1. Phần mềm Dev-C: Tải về
 2. Phần mềm CodeBlock: Tải về

Giáo trình & phần mềm lớp Lập trình Web:

 1. Phần mềm Xampp 7.2: Tải về
 2. Phần mềm Visual Studio Code: Tải về
 3. Phần mềm Composer: Tải về
 4. Phần mềm Git for Windows: Tải về
 5. Giáo trình Lập trình web Front-end: Tải về

Chúc các bạn học tốt.